• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • PROJEKTY@SNZOZ.LUBLIN.PL

Dzień: 10 czerwca 2022

OGŁOSZENIE

O NABORZE PLACÓWEK POZ DO WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU „WDROŻENIE PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH U MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH”  POWR.05.01.00-00-0011/20

OGŁOSZENIE

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach projektu pn.  Wdrożenie programu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży oraz młodych dorosłych na terenie makroregionu wschodniego POWR.05.01.00-00-0011/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu.

Cel naboru:

Celem naboru jest nawiązanie współpracy z 15 podmiotami leczniczymi z terenu województw lubelskiego i podlaskiego posiadającymi umowę z  NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie działań profilaktycznych objętych Ogólnopolskim programem profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych w tym minimum 3 przychodnie studenckie oraz 2 Izby Przyjęć/SOR.

I. Dane Realizatora:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Osoba do kontaktu z oferentami: Anna Kot tel. 81 72 86 371, kom. 609 599 039, e-mail: akot@snzoz.lublin.pl

II. Warunki udziału w Projekcie

Do udziału w projekcie zapraszamy Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ ) w tym w tzw. przychodnie studenckie oraz szpitale ogólne ( w tym Izby Przyjęć i szpitalne  oddziały ratunkowe (SOR) które:

1. Posiadają kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym w rodzaju podstawowa opieka medyczna,

2. Posiadają jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na terenie województwa lubelskiego lub województwa podlaskiego,

3. Dysponują personelem medycznym niezbędnym do realizacji programu profilaktycznego, w tym przynajmniej 1 lekarza, 1 pielęgniarkę lub/i 1 edukatora medycznego, lub/i 1 ratownika medycznego;

4. Deklarują udział osób z personelu medycznego w szkoleniu e-learningowym zorganizowanym przez Zamawiającego (nieodpłatnie)

5. Akceptują, że wyłącznie osoby przeszkolone będą realizować świadczenia objęte Programem,

6. Zapewniają dostęp do świadczeń osobom niepełnosprawnym, w tym z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne)

Przeszkolony personel medyczny zobowiązany będzie do:

1. Kwalifikowania Pacjentów do Programu w ramach pierwszej wizyty diagnostycznej,

2. Kierowania pacjentów z objawami sugerującymi na picie szkodliwe bądź ryzykowne na drugą, a także w razie potrzeby  trzecią wizytę kontrolną

3. Kierowania pacjenta do placówek leczenia uzależnień celem podjęcia dalszego leczenia, w przypadku braku skuteczności trzech krótkich interwencji lub modelu używania wskazującego na uzależnienie.

III. Miejsce i termin składania oferty

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Realizatora – ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, Kancelaria ( parter Budynek Somatyk), bądź wysłać na adres ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin z dopiskiem „Rekrutacja POZ”, bądź też na adres poczty elektronicznej projekty@snzoz.lublin.pl w formie plików załączonych do korespondencji. Składając oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej należy pamiętać o dostarczeniu oryginałów dokumentów do siedziby Zamawiającego. Wysłanie dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej jest nieobowiązkowe.

W przypadku dostarczenia przez POZ dokumentów zarówno w formie elektronicznej jak i w wersji papierowej za termin wpływu zgłoszenia uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentacji w formie elektronicznej na wskazany przez Realizatora adres e-mail

Nabór placówek POZ do projektu pn. Wdrożenie programu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży oraz młodych dorosłych na terenie makroregionu wschodniego POWR.05.01.00-00-0011/20 odbywa się w trybie ciągłym od 10.06.2022 r. do 24.06.2022 r. lub do momentu wyłonienia wymaganej liczby placówek -15. Kwalifikacja placówek POZ będzie następowała cyklicznie w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 czerwca 2022 godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej Szpitala.

IV. Kryteria punktowe dotyczące wyboru POZ

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Weryfikacja czy placówka POZ spełnia kryteria udziału w projekcie (kryterium dostępności):

a. posiada umowę z NFZ (obejmujące również świadczenia dla osób poniżej 18 r. życia) – 1 punkt

b. nie posiada umowy z NFZ – o punktu

2. Weryfikacja czy placówka ma siedzibę na obszarze objętym przedmiotowym Programem (kryterium dostępności):

a. województwo lubelskie, województwo podlaskie – 1 punkt

b. pozostałe województwa – 0 punktu

3. Weryfikacja pod względem podmiotowym

a. placówka POZ -1 punkt

b. szpital ogólny (SOR/Izba Przyjęć) – 2 punkty

c. przychodnia studencka – 3 punkty

4. Weryfikacja czy placówka posiada dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową

a. posiada dostęp  – 1 punkt

b. nie posiada dostępu – o punktu

Maksymalna liczba do uzyskania to 6 punktów, kwalifikacja do udziału w przedmiotowym Projekcie następuje po uzyskaniu co najmniej 2 punktów (określonych jako kryteria dostępności).

V. Termin i warunki realizacji

Termin realizacji – od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2023 r.

Warunki określono w umowie stanowiącej załącznik nr

VI Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie

Zamawiający o wynikach naboru zawiadomi wszystkie placówki, które zgłosiły się do naboru, a także umieści informacje na stronie internetowej.

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.

VII Załączniki