• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • PROJEKTY@SNZOZ.LUBLIN.PL

Autor: admin

OGŁOSZENIE

O NABORZE PLACÓWEK POZ DO WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU „WDROŻENIE PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH U MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH” POWR.05.01.00-00-0011/20

OGŁOSZENIE

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach projektu pn. Wdrożenie programu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży oraz młodych dorosłych na terenie makroregionu wschodniego POWR.05.01.00-00-0011/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu.

Cel naboru:

Celem naboru jest nawiązanie współpracy z 15 podmiotami leczniczymi z terenu województw lubelskiego i podlaskiego posiadającymi umowę z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie działań profilaktycznych objętych Ogólnopolskim programem profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych w tym minimum 3 przychodnie studenckie oraz 2 Izby Przyjęć/SOR.

I. Dane Realizatora:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Osoba do kontaktu z oferentami: Anna Kot tel. 81 72 86 371, kom. 609 599 039, e-mail: akot@snzoz.lublin.pl

II. Warunki udziału w Projekcie

Do udziału w projekcie zapraszamy Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ ) w tym również tzw. przychodnie studenckie oraz szpitale ogólne ( w tym Izby Przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) które:

1. Posiadają kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym w rodzaju podstawowa opieka medyczna (kryterium dopuszczające),

2. Posiadają jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na terenie województwa lubelskiego lub województwa podlaskiego (kryterium dopuszczające),

3. Dysponują personelem medycznym niezbędnym do realizacji programu profilaktycznego, w tym przynajmniej 1 lekarza, 1 pielęgniarkę lub/i 1 edukatora medycznego, lub/i 1 ratownika medycznego;

4. Deklarują udział osób z personelu medycznego w szkoleniu e-learningowym zorganizowanym przez Zamawiającego (nieodpłatnie)

5. Akceptują, że wyłącznie osoby przeszkolone będą realizować świadczenia objęte Programem,

6. Zapewniają dostęp do świadczeń osobom niepełnosprawnym, w tym z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne)

Przeszkolony personel medyczny zobowiązany będzie do:

1. Kwalifikowania Pacjentów do Programu w ramach pierwszej wizyty diagnostycznej,

2. Kierowania pacjentów z objawami sugerującymi na picie szkodliwe bądź ryzykowne na drugą, a także w razie potrzeby trzecią wizytę kontrolną

3. Kierowania pacjenta do placówek leczenia uzależnień celem podjęcia dalszego leczenia, w przypadku braku skuteczności trzech krótkich interwencji lub modelu używania wskazującego na uzależnienie.

III. Miejsce i termin składania oferty

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Realizatora – ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, Kancelaria ( parter Budynek Somatyk), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres projekty@snzoz.lublin.pl w formie plików załączonych do korespondencji. Oferty składane osobiście mogą być składane wyłącznie w godzinach od 8 do 13.30.

Składając oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej należy pamiętać o dostarczeniu oryginałów dokumentów do siedziby Zamawiającego.

Nabór placówek POZ do projektu pn. Wdrożenie programu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży oraz młodych dorosłych na terenie makroregionu wschodniego POWR.05.01.00-00-0011/20 odbywa się w trybie ciągłym od 4.05.2022 r. do 30.05.2022 r. lub do momentu wyłonienia wymaganej liczby placówek -15. Kwalifikacja placówek POZ będzie następowała cyklicznie w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.

IV. Kryteria punktowe dotyczące wyboru POZ

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Weryfikacja czy placówka POZ spełnia kryteria udziału w projekcie (kryterium dopuszczające):

a. posiada umowę z NFZ (obejmujące również świadczenia dla osób poniżej 18 r. życia) – 1 punkt

b. nie posiada umowy z NFZ – o punktu

2. Weryfikacja czy placówka ma siedzibę na obszarze objętym przedmiotowym Programem (kryterium dopuszczajace):

a. województwo lubelskie, województwo podlaskie – 1 punkt

b. pozostałe województwa – 0 punktu

3. Weryfikacja pod względem podmiotowym

a. placówka POZ -1 punkt

b. szpital ogólny (SOR/Izba Przyjęć) – 2 punkty

c. przychodnia studencka – 3 punkty

4. Weryfikacja czy placówka posiada dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową

a. posiada dostęp – 1 punkt

b. nie posiada dostępu – o punktu

Maksymalna liczba do uzyskania to 6 punktów, kwalifikacja do udziału w przedmiotowym Projekcie następuje po uzyskaniu co najmniej 2 punktów (określonych jako kryteria dostępności).

V. Termin i warunki realizacji

Termin realizacji – od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2023 r.

Warunki określono w umowie stanowiącej załącznik nr 2

VI Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie

Zamawiający o wynikach naboru zawiadomi wszystkie placówki, które zgłosiły się do naboru, a także umieści informacje na stronie internetowej Projektu.

VII Załączniki

Z przyjemnością informujemy, że przedstawicielem (koordynatorem merytorycznym) Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie w Radzie Programu Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych została wybrana Pani dr Aneta Pyłypczuk, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

W wyniku II rundy konkursu pn. Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych, POWR.05.01.00- IP.05-00-015/19 decyzję o dofinansowaniu otrzymało Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.

W związku z przyznaniem przedmiotowego dofinansowania Szpital Neuropsychiatryczny będzie realizował program Profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych w subregionie wschodnim, natomiast Pabianickie Centrum medyczne sp z o.o. w subregionie centralnym.

Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, jako jedyny ośrodek w Polsce uzyskał pozytywną decyzję Ministerstwa Zdrowia, o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu pn. Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych nr POWR.05.01.00-IP.05-00-015/19, V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1. Programy profilaktyczne.