• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • PROJEKTY@SNZOZ.LUBLIN.PL

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadry realizującej program zdrowotny u min. 30 Uczestników w województwie lubelskim i podlaskim w okresie od.08.2020 do 31.06.2023 r. przez co nastąpi zwiększenie dostępu do opieki prewencyjnej dla młodzieży i młodych dorosłych w Polsce oraz poprzez objęcie usługą medyczną ) w programie profilaktycznym do 31.06.2023.

Cele szczegółowe obejmują:

 Zwiększenie wykrywalności i wczesna identyfikacja osób w wieku 15-26, w tym wśród młodzieży akademickiej używających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych poprzez stosowanie przez personel medyczny badań przesiewowych w placówkach POZ, w tym przychodniach studenckich oraz szpitalach ogólnych realizujących Program w okresie jego trwania (na poziomie 20% osób objętych działaniami programu).

 Zmniejszenie natężenia używania 3 alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u osób w wieku 15-26 lat, w tym wśród młodzieży akademickiej objętej interwencją o około 15% poprzez stosowanie przez personel medyczny krótkiej interwencji w placówkach POZ, w tym w przychodniach studenckich oraz szpitalach ogólnych w okresie realizacji Programu.

 Zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych personelu POZ oraz szpitali ogólnych (lekarze rodzinni, interniści, pielęgniarki, edukatorzy zdrowia, personel IP/SOR) objętych szkoleniami w ramach Programu w zakresie substancji psychoaktywnych oraz wczesnej identyfikacji i stosowania krótkiej interwencji u osób używających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (zakłada się, że minimum 80% uczestników szkolenia zwiększy swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w tym zakresie). Cel będzie realizowany poprzez stworzenie internetowej platformy szkoleniowej (e-learning).

 Opracowanie wytycznych działań służących wzrostowi świadomości i poziomu wiedzy w zakresie profilaktyki używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych personelu placówek ochrony zdrowia (niezwiązanych z leczeniem uzależnień) odnośnie wczesnego wykrywania, leczenia i dalszego postępowania z osobami używającymi alkoholu i innych substancji psychoaktywnych poprzez wykorzystywanie opracowanych w ramach programu stosownych rekomendacji

 Zwiększenie poziomu wiedzy na temat ryzyka, konsekwencji zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w populacji młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-26 lat, jak również o 3 W odniesieniu do populacji młodzieży poniżej 18 r.ż celem jest całkowite zaprzestanie używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych Strona 28 z 79 dostępnych miejscach i formach pomocy poprzez organizację akcji informacyjno-edukacyjnych prowadzonych w okresie realizacji Programu (zakłada się zwiększenie poziomu wiedzy u co najmniej 50% osób objętych akcjami edukacyjno-informacyjnymi).